HOME > 자료실 > 본선경연보기  
제목 제25회 완산전국국악대제전 조회 595
이름 관리자 작성일 2021.11.03
첨부파일

<판소리 대상>

 

일반부 판소리 대상 이도경

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216151809#e30=

 

고등부 판소리 대상 유승희

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216143629#eyJwYWdlIjoxfQ==

 

중등부 판소리 대상 원정인

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216153410#eyJwYWdlIjoxfQ==

 

초등부 판소리 대상 김선재

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216143300#eyJwYWdlIjoxfQ==

 

<기악 대상>

 

일반부 기악 종합대상 이성재

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216142259#eyJwYWdlIjoxfQ==

 

일반부 기악 관악 대상 강호천

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216142117#eyJwYWdlIjoxfQ==

 

일반부 기악 현악 대상 고갑렬

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216142536#eyJwYWdlIjoxfQ==

 

고등부 기악 종합대상 이호영

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216141227#eyJwYWdlIjoyfQ==

 

고등부 기악 관악 대상 임성준

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216141001#eyJwYWdlIjoyfQ==

 

고등부 기악 현악 대상 이민주

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216141601#eyJwYWdlIjoyfQ==

 

신인부 기악 대상 김지현

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216141808#eyJwYWdlIjoxfQ==

 

중등부 기악 대상 박다빈

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216142756#eyJwYWdlIjoxfQ==

 

초등부 기악 대상 윤주원

http://www.koreamusic.org/contents/contest_video_view.do?menucode=007020502&videoboardId=VB020210216143000#eyJwYWdlIjoxfQ==

다음글 제26회 판소리 고등부
이전글 제 24회 기악 초등부